معرفی:استاندارد ISO 9000

 

    در سال 1987 كمیته فنی 176 سازمان ایزو (ISO/TC 176 ) سری استاندارد ISO 9000 را به جهانیان ارائه نمود.

    هدف از تدوین این سری استاندارد به وجود آوردن الگوئی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین كیفیت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.

    سری استانداردهای ISO 9000 مجدداً در سال 1994 مورد بازنگری قرار گرفته و به صورت هفده استاندارد متفاوت منتشر گردید.

    آخرین بازنگری استانداردهای سری ISO 9000 در سال 2000 انجام شده است در این بازنگری، استاندارد با نگرش فرآیند گرا در سیستم مدیریت كیفیت سازمان سعی در نزدیك شدن به مدلهای مدیریت كیفیت جامع را دارد. نهادینه نمودن بهبود مستمر در سیستم مدیریت كیفیت سازمان از تفاوتهای اصلی دیگر این استاندارد با ویرایش قبلی آن است.

    ساختار سری استانداردهای ISO9000 شامل ISO9000:2000 (به تشریح اصطلاحات و تعاریفی می پردازد كه در استاندارد به آن اشاره شده است) ، ISO9001:2000 (الزامات اجرایی سیستم مدیریت كیفیت كه سازمان جهت برآورد مقاصد یا صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میدهد)وISO9004:2000 (خطوط راهنما برای عملكرد بهتر سازمان در راستای سیستم مدیریت كیفیت است) میباشد. 

مزایای بكار گیری استاندارد:

- بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع كاستی ها

- شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان

- جلوگیری از دوباره كاری ها به واسطه تعریف فعالیتهای برنامه ریزی شده و سیستماتیك

- كاهش هزینه ها

- ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان

- ایجاد اطمینان و اعتماد درون سازمان (مشتری)

- افزایش توان رقابت در عرصه بین الملل

دامنه كاربرد:

    این استاندارد در كلیه سازمانهای تولیدی، خدماتی و پژوهشی و آموزشی و …… كاربرد دارد.

معرفی:

    در سال 1987 كمیته فنی 176 سازمان ایزو (ISO/TC 176 ) سری استاندارد ISO 9000 را به جهانیان ارائه نمود.

    هدف از تدوین این سری استاندارد به وجود آوردن الگوئی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین كیفیت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.

    سری استانداردهای ISO 9000 مجدداً در سال 1994 مورد بازنگری قرار گرفته و به صورت هفده استاندارد متفاوت منتشر گردید.

    آخرین بازنگری استانداردهای سری ISO 9000 در سال 2000 انجام شده است در این بازنگری، استاندارد با نگرش فرآیند گرا در سیستم مدیریت كیفیت سازمان سعی در نزدیك شدن به مدلهای مدیریت كیفیت جامع را دارد. نهادینه نمودن بهبود مستمر در سیستم مدیریت كیفیت سازمان از تفاوتهای اصلی دیگر این استاندارد با ویرایش قبلی آن است.

    ساختار سری استانداردهای ISO9000 شامل ISO9000:2000 (به تشریح اصطلاحات و تعاریفی می پردازد كه در استاندارد به آن اشاره شده است) ، ISO9001:2000 (الزامات اجرایی سیستم مدیریت كیفیت كه سازمان جهت برآورد مقاصد یا صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میدهد)وISO9004:2000 (خطوط راهنما برای عملكرد بهتر سازمان در راستای سیستم مدیریت كیفیت است) میباشد. 

مزایای بكار گیری استاندارد:

- بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع كاستی ها

- شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان

- جلوگیری از دوباره كاری ها به واسطه تعریف فعالیتهای برنامه ریزی شده و سیستماتیك

- كاهش هزینه ها

- ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان

- ایجاد اطمینان و اعتماد درون سازمان (مشتری)

- افزایش توان رقابت در عرصه بین الملل

دامنه كاربرد:

    این استاندارد در كلیه سازمانهای تولیدی، خدماتی و پژوهشی و آموزشی و …… كاربرد دارد.